VAD ÄR KBT?


KBT är en förkortning för Kognitiv Beteendeterapi. Det är en terapiform som bygger på att man analyserar tankar, känslor och beteenden för att förstå vad det är som orsakar psykiskt lidande. Med detta som utgångspunkt arbetar man för att göra förändringar som behövs för att man ska må bättre och nå ett liv med mening och livskvalitet. I vissa fall är det inte möjligt att förändra det som smärtar. Då kommer terapin snarare inrikta sig på acceptans för att motverka ett fortsatt liv med bitterhet och smärta.

KBT är en väletablerad behandlingsform som har visat sig ha god effekt när det gäller att behandla t.ex. depression och olika ångesttillstånd. En viktig del av en KBT-terapi är ett nära samarbete mellan klient och terapeut. Med jämna mellanrum stannar man upp och utvärderar hur det går. Det gäller att anpassa terapin så att man når de mål som klienten formulerat.

Det finns många olika terapi-inriktningar inom KBT. Ett enkelt sätt att förstå det är att se KBT som ett paraply som spänner över flera metoder som har lite olika inriktningar för att passa en viss sorts problem. Maria har fördjupat sig inom två inriktningar inom KBT: Schematerapi och Dialektisk beteendeterapi (DBT).

Schematerapi

I Schematerapi lägger man också vikt vid att identifiera sådant vi varit med om tidigt i livet. Under uppväxten formas scheman som kommer att påverka hur vi hanterar det som händer även längre fram i livet. Psykiskt lidande hänger ofta ihop med att våra tidiga scheman krockar med hur vi vill leva vårt liv idag. Genom att förstå detta kan vi välja att göra på ett annat sätt idag, som kommer att fungera bättre för oss.

Dialektisk beteendeterapi (DBT)

Dialektiskt beteendeterapi (DBT) var från början en behandlingsform för personer med emotionell instabil personlighetsstörning. Behandlingen kombinerar klassisk KBT med österländska influenser och lägger stor vikt vid t.ex. mindfulness och acceptans. Behandlingen syftar till att förändra det man kan förändra och acceptera det som inte kan ändras. Syftet är att kunna leva ett liv med mening och kvalitet.